26 Mayıs 2024, Pazar
Sıkça Sorulan Sorular
 • ZEYİLNAME NEDİR?

Poliçe, en basit anlamda sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akitin şartlarında, sigorta süresi içinde, bir değişiklik yapılması gerekirse bu değişiklik "zeyilname" düzenlenerek yapılır. Zeyilname, poliçenin ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve ikisinin bütünü son şartları oluşturmaktadır.

 • SİGORTA KONUSU DEĞER, ENFLASYONA KARŞI DEĞER KAYBEDİYOR MU?

Ürünlerimizin pek çoğunda enflasyon değer kaybı için ek seçenekler seçenekleri vardır sunulmaktadır.

 • NASIL POLİÇE SATIN ALABİLİRİM?

0 (312) 446 93 16 SigortaNish İletişim Merkezini arayarak, www.sigortanish.com adresinde yer alan online sigorta formlarını doldurarak, poliçe temin edebilirsiniz.

 • HASARSIZLIK İNDİRİMİ OLAN BİR ARAÇ POLİÇE YENİLEMESİNİ FARKLI BİR SİGORTA ŞİRKETİNDEN YAPARSA, HASARSIZLIK İNDİRİMİNİ KAYBEDER Mİ?

İndirim kaybedilemeden yeni sigorta şirketi tarafından poliçeye dahil edilerek prim hesaplaması yapılır.

 • ÇELİK VEYA BETONARME KARKAS YAPI NEDİR?

Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan binalardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer alırlar.

 • YIĞMA KAGİR YAPI NEDİR?

Karkas ( kolon ve kirişler ) olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton, briket gibi malzemeden yapılan, döşeme ve merdiven ve tavanları beton veya betonarme yapılardır.

 • DİĞER YAPI TÜRLERİ NELERDİR?

Ahşap, çatma, bağdadi ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan ve yukarıdaki yapı gruplarına girmeyen binalardır.

 • AŞKIN SİGORTA NEDİR?

Aşkın sigorta terimi, tazminat poliçelerinde söz konusu olan bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması halidir. Sigortanın temel prensibine göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesi olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilmektedir.Ancak, sigorta şirketi, bir tam zıya durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek durumunda olduğundan, sigortalı, olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır.

 • SİGORTA İŞLEMİNDE TARAFLAR KİMLERDİR?

Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır. Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyiniyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı tarafı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyiniyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

 • BİRLİKTE SİGORTA NEDİR?

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı, sigorta konusu olan şeye birlikte teminat vermektedir ve bunun başlıca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta şirketerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olması ve tek başlarına teminat vermeye müsait olmamasıdır.

 • ALL RİSK POLİÇESİ NEDİR?

Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı "Bütün Tehlikeler" olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, "Bütün Tehlikeler" (All Risks) Poliçesi olarak adlandırılmaktadır.

 • COĞRAFİ SINIR İLE ANLATILMAK İSTENEN NEDİR?

Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu coğrafik alandır. Örneğin, bir tekne poliçesindeki Sefer Sahası veya Faaliyet Alanı gibi terimler, o tekne poliçesinin ancak o alanlarda meydana gelebilecek hasarlar için yürürlükte olduğu anlamına gelmektedir.

 • GENEL ŞARTLARIN İÇERİĞİ NEDİR?

Poliçe üzerinde açıkça ifade edilmiş, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullardır.

 • GERÇEK TAM ZİYA NE DEMEKTİR?

Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yanması veya depremde yıkılması, bir geminin batması gerçek tam zıya örnekleridir.

 • KLOZ NEDİR?

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

 • SİGORTA NEDİR?

Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, nisbeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar.Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir.Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşmaktadırlar.Bu organizasyon, "sigorta şirketi", "sigorta ettiren" ve "bir sigorta sözleşmesi"den oluşur.Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan "sigortacı", diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan "sigorta ettiren" bulunmaktadır. Sigortalı; sigorta şirketinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte, farklı da olabilmektedir. Sigortacının sigortalıyı koruma yükümlülüğüne karşılık, sigortalının da sözleşme ile saptanan prim adı altındaki bir meblağı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 • MENFAATDAR KİMDİR?

Yaşam sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir. (Menfaattar = Lehdar = Alacaklı)

 • ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Sigorta özel şartları ; Sigorta şirketlerinin gelistirdikleri poliçelerin detayli özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.

 • BAŞKA SİGORTADAN DEVAM EDEN POLİÇE VAR. YENİ ARAÇ SATIN ALIYORUZ. HASARSIZLIK YENİ ARACA DEVREDİLİR Mİ ?

Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri ve tramer belge no'su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

 • PRİMLERİMİZ POLİÇEDE BELİRTİLEN TARİHLERDE ÖDENMEMİŞ İSE HASAR TAZMİNATIMIZI ALABİLİR MİYİZ ?

Primlerinizi, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

 • ARACIMIZDA BİRDEN FAZLA HASAR VAR İSE VE BU HASARLAR DAHA ÖNCE ŞİRKETİNİZE BİLDİRİLMEMİŞ İSE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR MİYİZ ?

Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.

Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • HASAR TAZMİNATIMIZ NE ŞEKİLDE ÖDENMEKTEDİR ?

Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

 • ARAÇ ANAHTARLARININ KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI SONRASINDA ARACIN KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ BEDELİ ÖDENİR Mİ ?

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçe de gösterilen olay başı ve yıllık azami limite kadar teminat altındadır.

 • TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK İNDİRİMİ HASAR ALINCA BİR ALT KADEMEYE Mİ İNER SIFIRLANIR MI ?

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

 • SİGORTALI ÖLDÜĞÜNDE KASKO SİGORTA POLİÇESİNİN DURUMU NE OLUR ?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

 • ARACIN AKSESUARLARI KASKO SİGORTALARINA DAHİL MİDİR ?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

 • KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI HALİNDE, TAZMİNAT ÖDENMEDEN BEKLEME SÜRESİ VAR MIDIR ?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

 • ARACIM PERT TOTAL ( TAM ZİYA ) OLDUĞUNDA, TARAFIMA ÖDENECEK HASAR BEDELİ NE KADARDIR ?

Onarım değerinin, taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki rayiç değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur.

 • HANGİ SAĞLIK HARCAMALARIM POLİÇE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

 • SAĞLIK SİGORTALARINDA HANGİ TEMİNATLAR BULUNMAKTADIR?

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz 2 temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen ürünlerimize bakınız.

 • YATARAK TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?

Sigortalının bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderleri; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşiresi, anestezi teknisyeni, anestezist doktor ücretleri ile ameliyat esnasında kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderleri ile ) ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları; hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları; standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

 • AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?

Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, koruyucu hekimlik teminatlarını içerir.

 • FATURALARIMI NASIL TAHSİL EDEBİLİRİM?

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı Hasar Operasyon Merkezimize ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizin poliçe özel ve genel şartları ve teminat limitlerinizi dahilinde size geri ödenecek tutarı en geç on gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız.

 • SAĞLIK POLİÇEMİ İPTAL ETTİRMEK İSTERSEM ÖDEDİĞİM PRİMİ GERİ ALABİLİR MİYİM?

Poliçenizi kullanmamanız ve tanzim tarihinden itibaren 15 gün içinde iptal için başvurmanız halinde poliçe priminizin tamamını geri alarak poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. 15 günden sonraki talepleriniz için primlerinizi poliçenizin süresiyle orantılı olarak iade edilecektir.

 • SAĞLIK BEYANINI DOLDURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

 • DOĞUM TEMİNATI NELERİ KAPSAR?

Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Ayrıca spiral takılması, tüplerin bağlanması gibi sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri yılda 400 TL ile sınırlı olmak kaydıyla bu teminattan karşılanır.

Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır.
Teminatın kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olması şartıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır.

Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

Doğum giderleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti ülke hudutları içerisinde geçerlidir.

 


PENCEREYİ KAPAT